Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

Bu doküman 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) madde 10 çerçevesinde “Veri Sorumlusu” olarak Sistemsel Yönetim Danışmanlık Hizmetleri TIC. LTD. ŞTİ.’nin (“SISTEMSEL YÖNETIM DANIŞMANLIK HIZMETLERI”), Kanun uyarınca SISTEMSEL YÖNETIM DANIŞMANLIK HIZMETLERI’a sunulmuş ve/veya toplanmış olan kişisel verilerinizin (adınız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz gibi kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi) (“Kişisel Veriler”) işlenmesine ve bunlara dair haklarınıza dair aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Kişisel Veriler’in işlenmesi açısından Kanun kapsamında veri sorumlusu, Merdivenköy Mahallesi Dikyol Sokak.Bussines İstanbul B Blok No: 2 17.Kat Ofis 170-171-72 Kadıköy/ İstanbul adresinde yerleşik olan Sistemsel Yönetim Danışmanlık Hizmetleri TIC. LTD. ŞTİ.’dir. SISTEMSEL YÖNETIM DANIŞMANLIK HIZMETLERI tarafından bu surette Kişisel Verileriniz Kanun’a uygun olarak işlenebilmekte ve muhafaza edilebilmektedir. 

  1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI 

SISTEMSEL YÖNETIM DANIŞMANLIK HIZMETLERI, Kişisel Verilerinizi; yasalar dahilinde mecburi/gerekli/yararlı işlemler gereğince muhafazası, SISTEMSEL YÖNETIM DANIŞMANLIK HIZMETLERI’a ürün ve/veya hizmet tedariki için gereksinim duyulması, SISTEMSEL YÖNETIM DANIŞMANLIK HIZMETLERI müşterilerine sözleşmesel kapsamda hizmet vermek için gereksinim duyulması, bunlar kapsamında gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerini tespit için kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgilerini kaydetmek, kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlenmesi gibi amaçlarla işleyebilecektir. 

  1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ İLE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel Veriler, SISTEMSEL YÖNETIM DANIŞMANLIK HIZMETLERI tarafından, SISTEMSEL YÖNETIM DANIŞMANLIK HIZMETLERI’un müşterilerine ürün ve/veya hizmet sunması ve/veya herhangi bir nedenle SISTEMSEL YÖNETIM DANIŞMANLIK HIZMETLERI ile sözleşmeli ya da sözleşmesiz ticari ilişki kurulması ve ifası kapsamında olmak üzere bilumum araç ve kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda ve yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda ve bu kapsamda SISTEMSEL YÖNETIM DANIŞMANLIK HIZMETLERI’un sözleşmeler ve kanunlardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan Kişisel Veriler, SISTEMSEL YÖNETIM DANIŞMANLIK HIZMETLERI tarafından Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

SISTEMSEL YÖNETIM DANIŞMANLIK HIZMETLERI, Kişisel Verileri sadece kesin, açık ve yasal amaçlar dâhilinde toplayacak, yukarıda ilgili bölümde açıklanan Kişisel Verilerin işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklayabilecek olup Kişisel Verileri Kanun’da ve burada belirtilen çerçevede toplandıkları amaçlarla bağdaşmaz bir şekilde işlemeyecek ve işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kanunen saklama mecburiyeti bulunan haller saklı olmak üzere, re’sen veya ilgili kişinin talebi üzerine silecek veya yok edecek veya anonim hale getirecektir. 

  1. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

SISTEMSEL YÖNETIM DANIŞMANLIK HIZMETLERI tarafından Kişisel Veriler, yukarıda belirtilen veri işleme amaçlarını gerçekleştirmek üzere, SISTEMSEL YÖNETIM DANIŞMANLIK HIZMETLERI’un hukuki uyum süreci, hukuki, mali, vergisel vb. denetimler amaçlarıyla iş ortaklarına, Müşterilerine, tedarikçi ve üreticilerine, doğrudan ya da dolaylı olarak yurtiçi/yurtdışı iştiraklerine, SISTEMSEL YÖNETIM DANIŞMANLIK HIZMETLERI yetkililerine, SISTEMSEL YÖNETIM DANIŞMANLIK HIZMETLERI içi birimlere, hissedarlarına, iç ve dış denetçilere ve anlaşmalı bağımsız denetim firmalarına, hukuk danışmanlarına, sair danışmanlık, destek veya hizmet aldığı veya almayı planladığı üçüncü kişilere, diğer konularda danışmanlık destek veya hizmet aldığı veya almayı planladığı üçüncü kişilere (çeşitli ülkelerde sunucuları bulunabilecek bulut bilişim hizmeti sağlayıcıları da dâhil), kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara ve özel kişilere, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecek, yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecek ve SISTEMSEL YÖNETIM DANIŞMANLIK HIZMETLERI tarafından ayrıca söz konusu Kişisel Veriler sair mecralar üzerinden de paylaşılabilecektir. 

  1. KİŞİSEL VERİLER’E İLİŞKİN SAHİP OLUNAN HAKLAR 

Kanun’un 11. Maddesi gereği, Kişisel Veri sahipleri SISTEMSEL YÖNETIM DANIŞMANLIK HIZMETLERI’a başvurarak kendileri ile ilgili;
• Kişisel Verileri’nin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel Verileri’nin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel Verileri’nin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzetilmesini isteme,
• Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verileri’nin silinmesini/yok edilmesini isteme,
• (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhlerine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel Veriler’inin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramaları halinde giderilmesini talep etme haklarına sahiptirler.

 

Saygılarımızla,

Sistemsel Yönetim Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.